Záchranný kruh

Záchranný kruh

PřihlášeníObecně závazná vyhláška obce Skořice č. 1/2001-o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem. PDF Tisk Email

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SKOŘICE

č. 1/2001

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

     Zastupitelstvo obce Skořice vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I

Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky

     Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Skořice (dále jen "území obce").

Článek II

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad vznikající na území obce se třídí na:

a) Papír, za který se považuje papír a lepenka, zejména papírové obaly, noviny, časopisy, lepenka, karton, prospekty, letáky, balicí papír, sešity, knihy, papírové sáčky neznečištěné škodlivinami, počítačový, recyklovaný a ostatní neznečištěný a suchý sběrový papír.

     Za papír se nepovažují hygienické potřeby (např. dětské pleny), znečištěný, mastný a mokrý obalový papír, vícevrstvé materiály (např. krabice od mléka a limonád, voskový papír, propisovací uhlový papír, fotografický papír, pohledy, tapety).

b) Sklo, za které se považuje sklo obalové a tabulové (bílé, barevné, směsné), zejména nevratné skleněné láhve (prázdné, čisté, bez kovových uzávěrů), sklenice od marmelád, kompotů, zeleniny, lahvičky od kosmetiky, mycích a čistících prostředků, okenní sklo a ostatní skleněné střepy neznečištěné škodlivinami.

     Za sklo se nepovažuje sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, automobilová skla, keramika, porcelán a nádoby z pálené hlíny.

c) Plast, za který se považují drobné plastové předměty a ostatní plasty, zejména všechny neznečištěné nevratné použité a vyřazené plasty (bez kovových součástí a jiných příměsí, bez zbytků potravin, saponátů, motorových olejů a jiných škodlivin), především igelity, igelitové sáčky, mikroten, mikrotenové sáčky, fólie, smrštitelné fólie, celofán, sáčky, plastové lahve, kelímky, plastové obaly, např. od mycích prostředků a kosmetiky, všechny plastové výrobky nebo jejich části z plastů, např. hračky, přepravky, potřeby pro domácnost (misky, kbelíky, nádobí).

     Za plasty se nepovažují laminované pryskyřice (bakelit), pěnový polystyren, molitan, vícevrstvé obaly (např. krabice od mléka a limonád).

d) Nebezpečné složky, za které jsou považovány nebezpečné odpady, jež lze z komunálního odpadu vytřídit a které činí komunální odpad nebezpečným, a to např. suchý elektrický galvanický článek, nepoužitelná léčiva, odpady azbestu, izolační materiály s obsahem azbestu, azbestová stavební hmota, odpadní oleje, kterými jsou minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, a to zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje, minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje, baterie a akumulátory, kterými jsou zejména alkalické manganové baterie obsahující více než 0,025 hmotnostních % rtuti nebo baterie a akumulátory s obsahem vyšším než 0,0005 hmotnostních % rtuti nebo s obsahem vyšším než 25 mg rtuti na článek nebo s obsahem vyšším než 0,025 hmotnostních % kadmia (např. nikl - kadmiové akumulátory) nebo s obsahem vyšším než 0,4 hmotnostních % olova (např. olověné akumulátory), výbojky a zářivky, chladničky a mrazáky se č pavkovým nebo freonovým systé mem chlazení, olejové filtry, zbytky barev, staré nátěrové hmoty, spotřební chemie (např. kyseliny, zásady, ředidla, rozpouštědla), kosmetika, autokosmetika, čistící prostředky pro domácnost, chemické prostředky pro zahrádkáře apod., fotochemikálie, znečištěný textil, nádoby se zbytky škodlivin.

e) Elektronická zařízení, kterými jsou zejména televizory, radiopřijímače, magnetofony, gramofony, elektrické mikrovlnné trouby, pračky, psací stroje, počítače včetně monitorů.

f) Pneumatiky, za kterou se považuje pneumatika z osobního a nákladního automobilu či jiného vozidla, vozíku, motocyklu a kola.

g) Biologický odpad, za který se považuje organický, kompostovatelný kuchyňský odpad, kompostovatelný odpad ze zeleně, zejména větve, listí, jehličí, tráva, rostlinné zbytky, dřevní hmota.

h) Výkopová zemina, za kterou se považuje vytěžená zemina nebo kameny a vytěžená hlušina bez příměsí nebezpečných látek.

i) Objemný odpad, za který se považuje odpad, jehož rozměry přesahují rozměry vhazovacích otvorů prostředků určených ke shromažďování komunálního odpadu, zejména nábytek, plastové krytiny apod.

     Za objemný odpad se nepovažují složky komunálního odpadu uvedené pod písmeny a) až i) a k).

j) Zbytková složka, za kterou se považuje část komunálního odpadu, zbylá po vytřídění složek uvedených pod písmeny a) až j).

     Za zbytkovou složku se nepovažují uhynulá těla zvířat, tekuté odpady a žhavý popel.

k) Ostatní nekompostovatelný odpad – za který se považuje např. odpad ze hřbitova, z údržby zeleně.

l) Kovový šrot neobsahující nebezpečné složky, za který se považuje např. měď, mosaz, hliník, litina.

Článek III

 

Předávání vytříděného komunálního odpadu k využití nebo odstraňování

Vytříděný komunální odpad se na území obce Skořice ukládá takto:

a) Papír
se ukládá do modrých sklolaminátových kontejnerů ve tvaru zvonu ve vlastnictví Sdružení měst a obcí POLYGON označených nápisem PAPÍR, který je umístěn na prostranství u Kulturního domu čp. 78.

b) Sklo
se ukládá do zelených zvonů ve vlastnictví Sdružení měst a obcí POLYGON označených nápisem SKLO, který je umístěn na prostranství u Kulturního domu čp. 78.

c) Plast
se ukládá do žlutých zvonů ve vlastnictví Sdružení měst a obcí POLYGON označených nápisem PLASTY, který je umístěn na prostranství u Kulturního domu čp. 78.

d) Nebezpečné složky
se předávají oprávněné osobě na mobilním sběrném místě do sběrného vozidla oprávněné osoby. seznam mobilních sběrných míst pro konkrétní svoz a datum svozu bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu popř. vyhlášen místním rozhlasem.

e) Elektronická zařízení
se předávají oprávněné osobě na mobilním sběrném místě, na které je přistavováno sběrné vozidlo oprávněné osoby, seznam mobilních sběrných míst pro konkrétní svoz a datum svozu bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu popř. vyhlášen místním rozhlasem.

f) Pneumatiky
se ukládají ve shromaždišti odpadů umístěném v objektu stodoly OÚ čp. 36 – (statku).

g) Biologický odpad
se ukládá nebo využívá:

          a) na vlastním pozemku či jiném pozemku se souhlasem vlastníka ke kompostování
          b) dřevní hmota bez škodlivých příměsí jako palivo
          c) do popelových nádob, ve kterých je shromažďována zbytková složka komunálních odpadů

h) Výkopová zemina
se ukládá a využívá:

          a) jako přírodní materiál bez obsahu nebezpečných látek pro zemědělské, zahrádkářské nebo jiné pěstitelské účely nebo k terénním úpravám
          b) firmě Rumpold – skládka Němčičky u Rokycan.

i) Objemný odpad
se předává oprávněné osobě na mobilním sběrném místě, seznam mobilních sběrných míst pro konkrétní svoz a datum svozu bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu popř. vyhlášen místním rozhlasem.

j) Zbytková složka
se ukládá do popelové nádoby.

k) Ostatní nekompostovatelný odpad
se ukládá do kontejneru umístěného u zdi hřbitova.

m) Kovový šrot
neobsahující nebezpečné složky se ukládá ve shromaždišti odpadů umístěném v objektu stodoly OÚ čp. 36 – (statku).

Článek IV

Závěrečná ustanovení

     Nesplnění povinností podle této vyhlášky je přestupkem podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V

Účinnost

     Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2002.
Miloslav Suchý - starosta


Hana Fryjaufová - místostarosta
 

Hledat

Czechpoint

Penzion a pivnice


Autobusem do Skořic

Cyklostezky

Uživatelé online

Právě připojeni - hostů: 68 
 
  Design by handy shop & vista forum Powered by Joomla
Obec Skořice
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen